روف گاردن

تاثیر المان ها بر زیبای فضای سبز

انسان ها روزانه در برخورد با اولین عناصر و المان های سیما و منظرشهری از آن احساس آشفتگی بیرون آمده و به یک آرامش نسبی می رسند که با ادغام دو فاکتور مهم فضای سبز و زیبایی شناسی روحیه ای بالا در بین شهروندان ایجاد شده و درنهایت موجب بالا رفتن توانایی کار و کیفیت زندگی خواهد شد. همانگونه که نت های موسیقی از یک ضرب آهنگ خاصی پیروی می کنند تا موسیقی کامل و زیبایی را ایجاد کنند فضاهای سبز نیزدر کنار المان های بصری و سیمای منظر شهری باید هریک به موقع و به جا و متناسب باهویت شهر و منطقه نواخته شوند تا شهری زیبا وآرمانی ایجاد کنند.

با بیان اینکه فضاهای سبز به خودی خود می تواند در قالب های متفاوت شهری ازجمله فضاهای سبز تفریحی، باغ، چمن کاری، فضای سبز میادین، معابر و رفیوژها و ... نقش لبه شهر، تفکیک فضاهای شهری و آرایش شبکه راهها را به عهده بگیردبا توجه به اینکه این موضوع می تواند در زیباسازی شهری نقش مهمی را بازی کند، از این رو فضای سبز شهری به عنوان بخش جاندار ساخت کالبدی شهری تلقی شده و درهماهنگی با بخش بیجان کالبد شهر که همان المان های بصری می باشد ساختار یا بافت و سیمای شهر را تشکیل خواهد داد

یک المان شهری به مثابه هنر مردمی،از لحاظ کیفی تاثیر بسزایی در پویایی یا ایستایی فضاهای شهری دارد و بسته به نوع آن باعث استقبال یا عدم استقبال مردم از آن فضا می شود از طرفی یک المان شهری موفق می تواند به تقویت ابعاد اجتماعی و اقتصادی اطراف خود نیز بیانجامد. شهرهای ایران در گذشته بیشتر به نقش و کیفیت المان های شهری اهمیت می داد و آن را مخصوصا از نظر کارکرد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مورد اهمیت قرار می داد.میدان نقش جهان نمونه ی موفقی از این دیدگاه است.

وجود المان های شاخص علاوه بر زیبایی ٬کیفیت فضاراارتقا می دهد و این کیفیت است که بر ذهن انسان نقش می بندد وبر حس مکان و خاطرات جمعی شهروندان تاثیر میگذارد.لذا طراحان شهری باید درفضاهای شهری، المان هایی را استفاده کنند که سبب انتقال هویت شهری دراذهان شود که به رضایتمندی شهروندان وبهبودکیفیت محیط شهری کمک می کند.پژوهش حاضر بر مطالعات کتابخانه ای استواراست و برانیم پس از بیان مفاهیم هویت به شناختی کامل از المان های شهری و رابطه آن با هویت و طراحی شهری دست یابیم و ارزش ها و معیارهای طراحی آنها را مورد بازکاوی قرار دهیم وسپس به کارکرد های مهم المان های شهری دست می یابیم.

هدف دیگر المان ها، ارتقای کیفیت و ایجاد سرزندگی فضاهای شهری و زیبایی و شادابی است.نصب نشانه های شاخص شهری وکمک گرفتن از ابزارهایی جهت زیباسازی آنها از عوامل مهم ایجاد محیط سالم و با نشاط برای زندگی شهروندان است.اولین نقشی که بر طراحی نماد شهری قائل می شویم ،ارتباط بصری و درک معنایی مناسب بین طرح وانسان است سپس، وظیفه زیباسازی محیط شهری را برعهده می گیرند.ازآنجایی که طراحان شهری نقش مهمی در ایجاد و مکان یابی فضاها و نمادها دارند لذا درایجاد فضاهای شهری متناسب با محیط شهری نیازمند شناخت کافی ازهویت شهری و رفتارشناسی انسان هستند تا با بهره گیری از این موارد بتوانند فضای شهری مناسبی برای تعاملات اجتماعی و زندگی جمعی شهری، طراحی و اجرا نمایند و بتوان به نحوی کیفیت زندگی شهری را بالا برده و شهر را متمایز از دیگر شهرها ساخت و به مکان جاذب جمعیت و گردشگران تبدیل شود.

امید است با شناساندن جایگاه ویژه فضای سبزدر کنار بکارگیری صحیح المان های بصری شهری که در زیباسازی سیمای اکولوژیک و منظر شهری نقش ویژه ای دارد بتوانیم کلانشهر ها را به شهر ایده آل و آرمانی نزدیک کرده و مراتب آسایش و افزایش روحیه را در بین شهروندان به وجود آوریم.

تاثیر المان ها بر زیبای فضای سبز

مقالات