انواع فضاهای سبز شهری

انواع فضاهای سبز شهری

امروزه اهمیت و نقش فضای سبز شهری در حیات شهرها و پایداری آن ها و تاثیرات فیزیکی و طبیعی آن درسیستم شهری و بازدهی های مختلف اکولوژیکی اقتصادی واجتماعی آن انکارناپذیر است تا آنجا که کاربری فضای سبز درشهرها و سرانه ی آن یکی از مباحث اساسی دربرنامه ریزی ومدیریت شهری تلقی می گردد پیش از هرنوع برنامه ریزی برای توسعه سبز شهری،باید معیارها و استانداردهای توسعه فضای سبز معین و مشخص شود. وضعیت موجود شهرها نه تنها برایجاد فضای سبز وسیع و مهم تر از همه برنامه ریزی شده و حساب شده را ایجاب می کند، بلکه بیش از هر زمان دیگر خواهان فضاهای سبز وسیع به منظور برقراری موازنه اکولوژیک درمقابل محیط های ساخته شده است.

 هدف از این تحقیق تعریف فضای سبز شهری و معرفی انواع آن اهمیت و عملکرد های ان و بررسی و شناخت استاندارد های سرانه انواع فضاهای سبز شهری که به عنوان عنصری برای نظم بخشی و هماهنگ نمودن کاربری های گوناگون درکالبد شهر و عاملی درزیبایی محیط و دلپذیر تر شدن فضای زندگی مطرح می باشد است.

تقسیم بندی فضای سبزو انواع آن :

فضای سبز در اولین نگاه به فضاهای سبز و سطوح سبز و ردمرحله بعد به شهری و غیرشهری تقسیم می شوند . تفاوت فضای سبز و سطوح سبز از نظر اکولوژیکی در این است که سطوح سبز (مثلا زمین ورزشی چمنکاری شده ) نمی تواند مانند فضای سبز شبه جنگلی در کاهش آلودگی صوتی موثر باشد و یا به نحو مطلوبی سبب کاهش دما شود . بر اساس این تقسیم بندی فضاها و سطوحی که با کاربری فضای سبز در شهرها ارتباط پیدا میکند .فضاهای سبز عمومی و نیمه عمومی خیابانی و سطوح سبز عمومی . خیابانی و چمن های ورزشی را شامل می شود

فضاهای سبز عمومی واجد بازدهی اجتماعی میباشد و برای عموم مردم برای گذراندن اوقات فراغت و تفریح قابل استفاده است و معمولاً پارک نامیده میشود. در واقع فضای سبز عمومی (اجتماعی) شامل فضاهای سبز عمومی مجهز به خدمات و تسهیلات میگردد. فضاهای سبز نیمه عمومی دارای بازدهی اکولوژیکی هستند اما تعداد استفاده‌کنندگان آنها محدود است. محوطه‌های باز ادارات، پادگانها و بیمارستانها، نمونه‌هایی از این فضا می‌باشند. فضاهای سبز خیابانی، درختکاری حد فاصل مسیرهای پیاده‌رو و سواره‌رو و همچنین فضاهای میادین و یا زمینهای پیرامون بزرگراهها و خیابانها را شامل میشود.

سطوح سبز شهری نیز زمینهای ورزشی چمنکاری شده و جزیره‌ها و لچکیهای کنار خیابان را شامل میشود که عمدتاً جنبه زیبایی شناختی دارد و تا حدی نیز واجد بازدهی اکولوژیکی می‌باشند. بطور کلی می‌توان گفت که بخش قابل توجهی از فضای سبز در طرحهای شهری را فضای سبز عمومی تشکیل میدهد که به دلیل بازدهی اجتماعی و اکولوژیکی به طور همزمان از اهمیت بالاتری برخوردار است

فضای سبز و پارک بخشی از چهره مطلوب شهر را می سازد و یکی از نیازهای ضروری و پدیده های مطلوب زندگی شهرنشینی محسوب می شود. کیفیت و کمیت فضای سبز و پارک در بهبود شرایط محیط زیست نقش موثری دارد. رشد و توسعه روزافزون شهرها، عوارض مدرنیسم و زندگی شهرنشینی، محدودیت امکانات تفریحی، آلودگی هوا و صدا، فشارهای حاصل از کار روزانه و مشکلات تامین هزینه زندگی، آثار نامطلوبی در حیات سالم و فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و رفاهی شهرنشینان باقی می گذارد که با توسعه سریع فضاهای سبز دگرگونی های این عوامل نامطلوب انکارناپذیر می شود و احتیاجات مردم را در بهره برداری از امتیازات مفید این گونه مکان ها روزافزون می سازد.

انواع فضای سبز :

پارک های جنگلی که شامل پارک های طبیعی و پارک های مصنوعی می شوند

پارک های گیاه شناسی

فضاهای سبز دورن شهری

فضاهای سبز عمومی

فضاهای سبز خیابانی

فضاهای سبز خصوصی

فضاهای سبز نیمه خصوصی و....

پارکهای جنگلی:

پارک‎های جنگلی به دو دسته تقسیم می‎شوند:

پارکهای مصنوعی: این پارک ها به صورت مصنوعی و با هدف ویژه توسط کارشناسان در زمینی که به همین منظور در نظر گرفته می‎شود، ایجاد می‎گردند.

پارکهای طبیعی: درباره پارک‎های طبیعی تلاش بر آن است که شکل حقیقی و طبیعی حفظ شود. در این پارک ها تنها تغییرات جزیی در طبیعت داده می‎شود تا آن ها در اختیار عموم مردم قرار گیرند.

 پارکهای گیاه شناسی:

به طور عرف و معمول در پارک ‎های گیاه شناسی مجموعه‎ای از انواع گیاهان، درختان و درختچه‎های موجود در سراسر دنیا جمع آوری می‎شود ؛ گیاهان مزبور را با نام و ویژگی‎های گیاهی مختص و اصلی حفظ و حراست می‎نمایند. این گونه پارک ها بیشتر برای دانشجویان و کارشناسان گیاه شناسی مفهوم خاصی از نظر آموزشی دارد.

 فضاهای سبز درون شهری:

این نوع فضاها که اغلب به صورت پارک احداث می‎شوند، از دیدگاه شهرسازی به زیبایی محیط زیست شهری می‎افزایند. هم چنین از نظر حفاظت محیط زیست، پیرامون خود را از بازدهی‎های اکولوژیک بهره مند می‎سازند و در صورت طراحی مناسب قادرند خدمات تفرجگاهی- اجتماعی ارائه کنند. بر این اساس، این نوع پارک ها- چه در رابطه با جذب میهمان و چه از حیث بازدهی اکولوژیکی وزیست محیطی- به صورت موضعی عمل می‎نمایند

 فضاهای سبز عمومی:

پارک‎های شهری در طبقه فضاهای سبز عمومی قرار می‎گیرند. اصولاً طبیعت این فضاها به گونه‎ای است که تمام طبقات مردم می‎توانند از آن استفاده کنند ؛ به عبارت دیگر، این پارک ها به منظور گردشگاه و محل استراحت عموم مردم می‎باشد

فضاهای سبز خیابانی:

فضاهای سبز خیابانی، شامل: فضاهای سبز میدان‎ها، حاشیه بزرگراه‎ها، حاشیه پیاده روها، جزایر میانی، تقاطع‎های غیرهمسطح، باندهای میانی راه ها (رفیوژ) و کنار خیابان ها می‎باشد.

فضاهای سبز خیابانی، بخشی از ساخت شبکه‎های دسترسی هستند که دارای عملکردهای اکولوژیکی، اجتماعی، ایمن سازی ترافیک و زیباسازی فضاهای شهری می‎باشند.

فضاهای سبز خصوصی:

فضاهای سبز خصوصی، شامل کلیه فضاهای سبز اعم از باغچه ها و باغ‎های موجود در سطح شهر است که استفاده از آن ها اختصاصاً به مالکین آن ها محدود شود. به رغم آن که این نوع از فضاهای سبز، فاقد کارکرد اجتماعی هستند، لیکن "بازدهی اکولوژیکی" آن ها بسیارحایز اهمیت است.

فضاهای سبز نیمه خصوصی:

کلیه فضاهای سبز سازمان‎ها، نهادها، ادارات و مراکز دولتی، خدماتی، نظامی، آموزشی و درمانی جزو فضای سبزشهر به شمار می‎روند . هرچه این فضاها دارای عملکرد عمومی نیستند، لیکن کارکنان و مراجعه کنندگان به مکان‎های یاد شده از آن فضا بهره مند می‎شوند و در عین حال جزو دارایی فضای سبز درون شهری و برون شهری به شمار می‎روند.

انواع فضاهای سبز شهری

فضای سبز نیمه عمومی به جهت محدودیت نسبی استفاده کنندگان فاقد بازدهی اجتماعی کامل است، ولی بازدهی اکولوژیکی آن ها غیرقابل انکار است. بررسی گونه شناسی فضاهای سبز خصوصی و نیمه عمومی برای برنامه ریزان و مدیران شهری، به دلیل اهمیتی است که این فضاها در افزایش توان اکولوژیکی و زیست محیطی شهر دارند. در حالی که هزینه نگهداری آن ها نیز بر مدیریت شهری تحمیل نمی شود . از این رو سیاست گذاران و مدیران شهری باید توسعه و ترویج فضاهای سبز خصوصی و نیمه عمومی را در اولویت قرار دهند.

درباره ما

آوالانچ با همفکــری و همکــاری تعدادی از ایده پردازان، طراحان در زمیـنه های فضـای سبز آماده ارائه خدماتی متفاوت در زمینه طراحـی و اجرای فضای سبز به دوستداران طبیعت میباشد.

تماس با ما

آدرس : میرداماد میدان مادر خیابان بهروز کوچه شریفی بعد از تقاطع آزیتا پلاک 1 واحد 9

تلفن : 02122224713 - 02122353305 - 02122279138

info[@]avalanchgarden.com

شبکه های اجتماعی

ما را دنبال کنید!

facebook  گوگل پلاس  instagram  pinterest  aparat  telegram