بهترین گیاهان برای استفاده در روف گاردن

بهترین گیاهان برای استفاده در روف گاردن

بام سبز، یكی از رویكردهای نوین معماری و شهرسازی و برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار است كـه از آن مـی تـوان در جهـت افزایش سرانه ی فضای سبز، ارتقای كیفیت محیط زیست و توسعه پایدار شهری بهره برد. بام سبز، به سیستم سبكی اطلاق میشود، كه از لایه های پیش ساخته فراهم می آید و با بام ساختمان، یك سیستم واحد به وجود می آورد و رشد گیاه را در محیط كـشت رویـش خاصی میسر میسازد.

 

گیاهان مناسب برای فضای روف گاردن و فضا های سبز عمودی:

سدومها:

این گیاهان، درجهی بالای سازگاری را به خود اختصاص میدهند و همراه با علفهای با رشد كم، مثل: فستوكا و كولریـا و آلیـوم هستند. به دلیل تحمل خشكی، نمای مطلوب در طی سال، راحتی تكثیر و مناسب بودن برای لایه هـای كـم عمـق، سـدومهـا بـستر سیستمهای بام سبز گسترده با لایه خاك كم عمق را به خود اختصاص میدهند. 

خزه ها، گلسنگها:

بامهای با پوشش كاشی یا موزاییك، با توزیع غیر یكنواخت، به طور خودرو و طی زمان، كلونیهایی از خزه و گلسـنگهـا دارنـد. این فرایند، میتواند به چنین بامهایی كمك كند، تا بدون داشتن لایه های خاك زیرین، به وسیله پوشاندن سطح با مـاده ای مغـزی جهت ترغیب رشد و تثبیت خزه ها، شبیه پوشش گیاهی شوند. 

پیازها و ژئوفیتها:

رشد ژئوفیتهای كوتاه قامت در اقلیمهای حاره ای و خشك، به طور بالقوه، ازجمله موارد ایده آل برای رشد در بام سـبز هـستند. 

زیبایی ظاهری و فصلی بودن، آنها را به گیاهانی محبوب تبدیل كرده است. گیاهان اقلیم خشك كه شـامل دامنـه گـستردهای از: لاله ها، نرگسها و سوسنهای زیستگاه های بیابانی و گرم هستند، با وضعیت گلدهی و رشد زود هنگـام سـازگار شـده انـد و سـپس اندامهای هوایی، این امكان را فراهم كرده اند تا پیاز زیر خاكی خود را در برابر حرارت های سوزاننده تابستان، حفظ كننـد.

در جـایی كه عمق لایه خاك، 10 تا 20 سانتیمتر باشد، میتوان انواع پیازها را روی بامها رویاند.  مناسب بودن پیازها و گونه های ژئوفیت، برای استفاده در بامهای سبز، رابطه نزدیكی با شرایط منطقه و زیستگاه اولیه آنهـا دارد. برخی گونه ها در لایه های 5 سانتیمتری رشد كرده اند و در سال دوم، رشد بهتری نشان داده اند؛ از جمله:

انــواع لاله ها Tulipa و انواع زنبق Iris bucbarica, Muscari azureum و clusiana , T.chrysantha , T.humilis, T.turkestanica متداولترین جنس پیازها در بامهای سبز گـسترده، پیـاز آلیـوم اسـت كـه بـه عنـوان مثـال، آلیـومهـای بـا رشـد انـدك، مثـل  pulchellum.A , schoenoprasum.A  پیاز كوهی و flavam.A ،ارزش خاصی دارنـد. 

بـسیاری از سوسـنهـا که از زیـستگاههـای فصلی خشكی بوده و با موفقیت استفاده شـده انـد، كـه شـامل: زنبـق آلمـانی Germanica lris و زنبـق ریـشدار pumila.I و I.graminea هستند.  عیب عمده استفاده از ژئوفیتها این است كه پس از گلدهی، پایه گیاهی، زرد بدمنظر میشوند و هنگامی كه از بین میرونـد، زمین، خالی باقی میماند. منطقی است كه پیازها را در قطعات بزرگ زمین نكاریم آنها را به طـور متعـدد و یـا گـروههـای كوچـك، پراكنده كنیم، تا در تركیب با گیاهانی باشند كه تمام سال، پوشش دارند.

گیاهان یك ساله مناسب برای روف گاردن:

برخی گیاهان یكساله، مناسب كشت در بام سبز هستند. به طور كلی، اینها گیاهان یكساله، بیابانی هستند و برای بقا در شـرایط پرتنش، سازگار شدهاند. در اكثر مواقع حاد سال، به صورت بذر خفته میمانند و طی دوره های بهتر سال، جوانه مـیزننـد، مـیروینـد و گلدهی میكنند. با وجود آنكه از پوشش گیاهی قابل توجه ای برخوردار نیستند، میتوانند با رنگ گلهای خود، تاثیر بسیاری داشـته باشند. موفقترین گیاهان یكساله در بامهای سبز، آنهایی هستند كه سالیانه، بذردهی میكنند. 

این گونه ها عبارتند از: گونه های با گلدهی سریع كه گلدهی آنها 6 تا 8 هفته پس از بذركاری شروع میشود. به عنـوان مثـال،  گل گچدوست Maroccana Linaria و گیاه گل كتانی-كتاندار muralis Gypsophila ،از جملـه ایـن گونه ها محـسوب میشوند. گونه های گلده، برای افزایش عمر گیاه كشت شده در پاییز به كار می آید، مثـل: گیـاه گـل گنـدم cyanus centaurea . همچنین، از گونه های با جوانه های جذاب، برای آخر فصل و زمستان، مثل: شاه اشرفی tinctoria Coreopsis، با كیفیتهای بصری را میتوان نام برد.

درباره ما

آوالانچ با همفکــری و همکــاری تعدادی از ایده پردازان، طراحان در زمیـنه های فضـای سبز آماده ارائه خدماتی متفاوت در زمینه طراحـی و اجرای فضای سبز به دوستداران طبیعت میباشد.

تماس با ما

آدرس : میرداماد میدان مادر خیابان بهروز کوچه شریفی بعد از تقاطع آزیتا پلاک 1 واحد 9

تلفن : 02122224713 - 02122353305 - 02122279138

info[@]avalanchgarden.com

شبکه های اجتماعی

ما را دنبال کنید!

facebook  گوگل پلاس  instagram  pinterest  aparat  telegram